639 Quang Trung, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi

Nguyễn Đức Khoa 11.04.2023