639 Quang Trung, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi

Nguyễn Đức Khoa 01.05.2020