Đầm A vạt xéo 2 dây
 Đầm A cổ yếm tùng đổ Đầm A cổ yếm tùng đổ
 Đầm cổ yếm nút vai Đầm cổ yếm nút vai
 Đầm tay phồng nano
 Đầm A vest hai hàng nút tay ngắn Đầm A vest hai hàng nút tay ngắn
 Đầm ôm lệch vai xô chữ Đầm ôm lệch vai xô chữ
 Đầm caro cổ tim nút Đầm caro cổ tim nút
 Đầm suông vạt xéo Đầm suông vạt xéo
 Đầm ôm voan ben mở Đầm ôm voan ben mở
 Đầm suông voan xoắn lưng Đầm suông voan xoắn lưng
 Đầm thun ánh kim chít eo Đầm thun ánh kim chít eo
 Đầm thô suông ren bẹt vai
 Đầm A thô đai eo lớn Thô Đầm A thô đai eo lớn Thô