Đầm bẹt vai thô nút xéo  Đầm bẹt vai thô nút xéo
 Đầm ôm thun bèo nhúng bên
 Đầm xòe thô bèo vai  Đầm xòe thô bèo vai
 Đầm thô  suông ren  bẹt vai