Đầm bẹt vai tay lửng  Đầm bẹt vai tay lửng
 Đầm bẹt vai thô nút xéo  Đầm bẹt vai thô nút xéo
 Đầm ôm thun bèo nhúng bên  BA1812045
 Đầm xòe thô bèo vai BA1812014  Đầm xòe thô bèo vai BA1812014
 Đầm thun sọc bẹt vai  Đầm thun sọc bẹt vai
 Đầm thô  suông ren  bẹt vai
 Đầm A Thô Sát Nách Rớt Vai BA1806033  Đầm A Thô Sát Nách Rớt Vai BA1806033