Đầm ôm tay dài lệch vai  Đầm ôm tay dài lệch vai
 Đầm ôm tay lửng nhún ngực  Đầm ôm tay lửng nhún ngực