Đầm A thô nhúng ngực hàng nút
 Đầm ôm voan ben mở Đầm ôm voan ben mở
 Đầm ôm tuytsi cổ V Đầm ôm tuytsi cổ V
 Đầm tuytsi bẹt vai hàng nút
 Đầm thô sơ mi cột eo Đầm thô sơ mi cột eo
 Đầm suông voan xoắn Đầm suông voan xoắn
 Đầm A thô cổ vuông túi hộp
 Đầm ôm thô ca rô cột eo Đầm ôm thô ca rô cột eo
 Đầm suông tuytsi xẻ trước
 Đầm A thô cột hông
 Đầm A thô lệch tà Đầm A thô lệch tà
 Đầm A tuytsi tay phồng Đầm A tuytsi tay phồng
 Đầm suông thô cổ thun Đầm suông thô cổ thun
 Đầm xòe voan cánh tiên Đầm xòe voan cánh tiên
 Đầm suông voan babylon Đầm suông voan babylon
 Đầm A tuytsi đai eo lớn Đầm A tuytsi đai eo lớn
 Đầm A voan hoa hở lưng
 Đầm thun sọc maxi
 Đầm suông tuytsi nhúng tay Đầm suông tuytsi nhúng tay
 Đầm A tuytsi basic Đầm A tuytsi basic
 Đầm A tuytsi 2 dây cột tà
 Đầm A tuytsi 2 dây cột nơ ngực
 Đầm bẹt vai thô nút xéo Đầm bẹt vai thô nút xéo