Đầm A cổ yếm tùng đổ  Đầm A cổ yếm tùng đổ
 Đầm A vạt xéo 2 dây