Quần dài Culotes Tẽ Lai  Quần dài Culotes Tẽ Lai
 Quần Ống Đứng Thô Cột Nơ  Quần Ống Đứng Thô Cột Nơ