Đăng kí nhận nhượng quyền tại: Phiếu đăng kí

Hồ sơ nhượng quyền gửi về: Cang.dm@hnossfashion.com - 0913 111 287