Đầm sát nách cổ lọ vạt đắp Đầm sát nách cổ lọ vạt đắp
 Đầm A 3 tầng tay lỡ Đầm A 3 tầng tay lỡ
 Đầm midi tay ngắn tùng nhún
 Đầm sát nách xếp ly cổ Đầm sát nách xếp ly cổ
 Đầm ôm dài tay phối belt da
 đầm midi tay ngắn cổ vuông đầm midi tay ngắn cổ vuông
 Đầm sát nách cổ bèo xếp tầng Đầm sát nách cổ bèo xếp tầng
 Đầm suông tay ngắn
 Đầm A vạt đắp Đầm A vạt đắp
 Đầm rong CB rã xéo lai Đầm rong CB rã xéo lai
 Đầm suông tay bí Đầm suông tay bí
 Đầm A cổ sơ mi
 Đầm thun suông sát nách Đầm thun suông sát nách
 Đầm thun basic tay ngắn Đầm thun basic tay ngắn
 Đầm midi phối oganza
 Đầm suông cổ yếm thắt nút Đầm suông cổ yếm thắt nút
 Đầm 2 dây phối nơ thân sau Đầm 2 dây phối nơ thân sau
 Đầm midi sát nách nơ cổ Đầm midi sát nách nơ cổ
 Đầm sát nách bèo đắp
 Đầm 2 dây thân xếp ly Đầm 2 dây thân xếp ly
 Đầm maxi xoắn lưng
 Đầm A cột nơ lưng Đầm A cột nơ lưng
 Đầm A lưng xếp ply Đầm A lưng xếp ply
 Đầm sát nách xếp ply
 Đầm midi dài tay bèo vai Đầm midi dài tay bèo vai
 Đầm midi tay dài cổ V Đầm midi tay dài cổ V
 Đầm A cột dây eo tay bèo
 Đầm 2 dây vai rơi Đầm 2 dây vai rơi
 Đầm 2 dây phối bản nút Đầm 2 dây phối bản nút
 Đầm tay ngắn xòe cổ V Đầm tay ngắn xòe cổ V