Đầm A tuytsi cổ vest Đầm A tuytsi cổ vest
 Đầm bi bản eo to
 Đầm suông thô rút nhúng
 Đầm suông thô tay liền hàng nút
 Đầm tuytsi sơ mi nhúng eo Đầm tuytsi sơ mi nhúng eo
 Đầm suông tuytsi rã lai dưới Đầm suông tuytsi rã lai dưới
 Đầm suông tuytsi bi cột eo Đầm suông tuytsi bi cột eo
 Đầm thô A hàng nút
 Đầm A thô nhúng ngực hàng nút
 Đầm suông bản nơ to
 Đầm ôm voan ben mở Đầm ôm voan ben mở
 Đầm ôm tuytsi cổ V Đầm ôm tuytsi cổ V
 Đầm A thô khoét lưng Đầm A thô khoét lưng
 Đầm tuytsi bẹt vai hàng nút
 Đầm thô sơ mi cột eo Đầm thô sơ mi cột eo
 Đầm suông voan xoắn Đầm suông voan xoắn
 Đầm A thô cổ vuông túi hộp
 Đầm A thô ca rô xoắn eo Đầm A thô ca rô xoắn eo
 Đầm ôm thô ca rô cột eo Đầm ôm thô ca rô cột eo
 Đầm suông tuytsi xẻ trước
 Đầm A thô cột hông
 Đầm A thô lệch tà Đầm A thô lệch tà
 Đầm A tuytsi tay phồng Đầm A tuytsi tay phồng
 Đầm suông thô cổ thun Đầm suông thô cổ thun