Đầm ôm voan ben mở  Đầm ôm voan ben mở
 Đầm ôm tuytsi cổ V  Đầm ôm tuytsi cổ V
 Đầm ôm thô ca rô cột eo  Đầm ôm thô ca rô cột eo
 Đầm ôm thun xoắn eo  Đầm ôm thun xoắn eo
 Đầm thun ôm rút giọt nước