Đầm ren tay ngắn
 Đầm thun nhung vạt ly trước  Đầm thun nhung vạt ly trước
 Đầm thun ôm rút giọt nước
 Đầm thun tay lỡ  Đầm thun tay lỡ
 Đầm Thun Thô Thổ Cẩm  Đầm Thun Thô Thổ Cẩm