Đầm suông cổ yếm thắt nút Đầm suông cổ yếm thắt nút
 Đầm suông 2 lớp xẻ tà xéo
 Đầm thun basic suông Đầm thun basic suông
 Đầm suông tay lỡ Đầm suông tay lỡ
 Đầm suông không tay tùng xếp ly
 Đầm suông tay phồng
 Đầm suông tay rút Đầm suông tay rút
 Đầm suông tay phồng nhẹ
 Đầm suông tùng xếp ply Đầm suông tùng xếp ply
 Đầm suông rã đô nhún Đầm suông rã đô nhún
 Đầm cổ vuông vạt rút Đầm cổ vuông vạt rút
 Đầm suông không tay xẻ tà Đầm suông không tay xẻ tà
 Đầm suông cổ vest Đầm suông cổ vest
 Đầm thô suông ren bẹt vai