Đầm A 3 tầng tay lỡ  Đầm A 3 tầng tay lỡ
 Đầm suông tay ngắn
 Đầm suông tay bí  Đầm suông tay bí
 Đầm suông cổ yếm thắt nút  Đầm suông cổ yếm thắt nút
 Đầm thun basic suông  Đầm thun basic suông
 Đầm suông tay lỡ  Đầm suông tay lỡ
 Đầm suông tay rút  Đầm suông tay rút
 Đầm suông tay phồng nhẹ