Đầm A thô đai eo lớn Thô  Đầm A thô đai eo lớn Thô
 Đầm thô  suông ren  bẹt vai
 Đầm thun ánh kim chít eo  Đầm thun ánh kim chít eo