ĐẦM KIỂU ĐẮP XẾP NHÚN EO  ĐẦM KIỂU ĐẮP XẾP NHÚN EO
 ĐẦM MINI IN HOA 2 TẦNG  ĐẦM MINI IN HOA 2 TẦNG